วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป (ต่อ)

ซอฟแวร์การใช้งานบนเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร (web site and communications software) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งการเจริญเติบโตของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้มีผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างเพิ่มมากขึ้น เช่น โปรแกรมตรวจสอบอีเมล์ การท่องเว็บไซต์ เป็นต้น

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ทางด้านการใช้งานบนเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสารต่างๆ ดังนี้

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป (ต่อ)

ซอฟแวร์ทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย ( graphics and multimedia software ) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยทำงานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย เช่น ตกแต่งภาพ วาดรูป ปรับเสียง ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว สร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงสร้างและออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย  เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการศึกษษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีลูกเล่นหลากหลาย สามารถสั่งงานตามความต้องการได้อย่าง่าย ซึ่งถือเป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกระดับ

ตัวอย่างซอฟแวร์ทางด้าน กราฟิกและมัลติมีเดียที่ใช้กับงานต่างๆ มีดังนี้

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป (ต่อ)

ซอฟแวร์นำเสนอข้อมูล ( presentation software) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สร้างเอกสารที่ประกอบด้วยตัวอักษร รูปภาพ แผนผัง นิยมใช้ในการนำเสนอข้อมูลในการบรรยายในชั้นเรียนหรือการประชุม ซอฟแวร์ที่นิยมใช้ เช่น Microsoft Office Powerpoint , Plado Office เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป (ต่อ)

                 ซอฟแวร์ประมวลผลคำ (word processing software) เป็นซอฟแวร์ประยุกต์ใช้ในการสร้าง แก้ไข ลบ แทรก และจัดรูปแบบเอกสาร ทำให้เอกสารมีรูปแบบที่สวยงาม น่าสนใจ ซึ่งเอกสารที่ผู้ใช้พิมพ์จะถูกจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล (file) สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ ซอฟแวร์ประมวลผลคำที่นิยมใช้ เช่น Microsoft Office Word , Adobe Pagemaker เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป (ต่อ)

                  ซอฟแวร์ทำการคำนวณ (calculation software) เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณ สามารถคำนวณตามสตรหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้และยังสามารถนำเสนอในรูปแบบกราฟได้ ซอฟแวร์ที่นิยมใช้ เช่น Microsoft Office Excel , Open Office Calc ในโปรแกรมชุด Office เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

1.                    
               ซอฟแวร์ประยุกต์เฉพาะงาน (application software for specific surpose) เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ  ออกแบบและสร้างขึ้นโดยผู้ผลิตซอฟแวร์ที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ หรือพัฒนาโดยฝ่ายบุคากรฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรก็ได้ โดยผ่านการวิเคราะห์ ออกแบบ ลงมือ สร้าง และทดสอบโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้งานได้ เช่น โปรแกรมคำนวณภาษีของประชาชน เป็นต้น

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

              
                    2.ซอฟแวร์ประยุกต์ทั่วไป (general purpose software) เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การจัดพิมพ์รายงาน การนำเสนอ เป็นต้น ทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
                     ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูล (database managemaent software) คอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดเก็บข้อมูลและจัดการกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กันไว้ในคอมพิวเตอร์ เรียกว่า ฐานข้อมูล (database) ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่สร้างฐานข้อมูลและจัดการกับข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียกค้นข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การเพิ่มข้อมูลและการลบข้อมูล ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้เช่น Dbase , Paradox , Foxbase , Microsoft Access เป็นต้น 


                     โปรแกรมที่จัดการฐานข้อมูลในรูปแบบของตารางที่มีความสัมพันธ์กันแต่ละตารางจะประกอบด้วยแถวที่เรียกว่า เรคคอร์ด (recode) และคอลัมน์ที่เรียกว่าฟิลด์ (field) แต่ละเรคคอร์ดประกอบด้วยฟิลด์ของข้อมูลที่ต้องการเก็บ เช่น ฐานข้อมูลของโรงเรียน