วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

              
                    2.ซอฟแวร์ประยุกต์ทั่วไป (general purpose software) เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การจัดพิมพ์รายงาน การนำเสนอ เป็นต้น ทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
                     ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูล (database managemaent software) คอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดเก็บข้อมูลและจัดการกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กันไว้ในคอมพิวเตอร์ เรียกว่า ฐานข้อมูล (database) ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่สร้างฐานข้อมูลและจัดการกับข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียกค้นข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การเพิ่มข้อมูลและการลบข้อมูล ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้เช่น Dbase , Paradox , Foxbase , Microsoft Access เป็นต้น 


                     โปรแกรมที่จัดการฐานข้อมูลในรูปแบบของตารางที่มีความสัมพันธ์กันแต่ละตารางจะประกอบด้วยแถวที่เรียกว่า เรคคอร์ด (recode) และคอลัมน์ที่เรียกว่าฟิลด์ (field) แต่ละเรคคอร์ดประกอบด้วยฟิลด์ของข้อมูลที่ต้องการเก็บ เช่น ฐานข้อมูลของโรงเรียน
                

                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น